Werken bij ProHost Security

Algemene voorwaarden

• HOOFDSTUK 1. DEFINITIES
• HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN
• HOOFDSTUK 3. SEGMENTSBEPALINGEN/BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET
VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR PROHOST
SECURITY BV EN PROHOST SECURITY
HORECA & EVENEMENTEN BV.

 

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Alarminstallatie:
Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om
via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de
alarmcentrale van de Meldkamer van Opdrachtnemer of opeen externe Meldkamer.

 

Alarmopvolging:
Het doorgeven van de door de Meldkamer ontvangen alarmmeldingen aan de door
Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het
op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak
van een alarmmelding.

 

Beveiligingsdiensten:
Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging
en bewaking.

 

Boodschappendienst:
Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van
berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever
overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt
bediend.

 

Diensten:
De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen
gesloten Overeenkomst.

 

Externe Meldkamer:
De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Meldkamer van een derde.

 

Meldkamer:
De centrale Meldkamer van Opdrachtnemer.

 

Mobiele surveillance:
Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in

of bij een Object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al
dan niet met behulp van een surveillanceauto.

 

Object:
Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking
hebben e.e.a. in ruime zin des woord.

 

Objectbeveiliging:
Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij
het Object.

 

Opdrachtgever:
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Opdrachtnemer een
Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Opdrachtnemer:
Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek
Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

 

Overeenkomst:
De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvan deze
voorwaarden deel uitmaken.

 

Personeel:
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer
worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Riskmanagement:
Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied
van beveiliging en bewaking.

 

Services:
Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers
van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever.

 

Sleutels:
Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor
toegang tot een Object kan worden verkregen.

 

Tarief:
De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen
Diensten.

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN

 

2.1 Algemeen

 

2.1.1 Toepasselijkheid

 

2.1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere
Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze
voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel
bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze
voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een
Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten
daarvan door Opdrachtnemer zijn verricht.

 

2.1.1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door
Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn
algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders
en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer,
tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

 

2.1.1.3 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen
voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

 

2.1.2 Aanbiedingen en offertes

 

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts
aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de
aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de
aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.

 

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek
is Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding
door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer.

 

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen
verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten
tegen een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte
niet wordt aanvaard.

 

 

 

2.1.2.4 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:
a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever, of

b. Het schriftelijk bevestigen door de Opdrachtnemer van een order, of
c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.1.2.1 door de
Opdrachtgever, of d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door
de Opdrachtnemer.

 

2.2 Uitvoering van de Overeenkomst

 

2.2.1 Algemeen

 

2.2.1.1 De verbintenis van Opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij
Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich
brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde
voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door
Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met Opdrachtnemer nadrukkelijk
zijn overeengekomen.

 

2.2.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

 

2.2.2 Arbeidsomstandigheden en middelen

 

2.2.2.1 Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen
de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke
veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor
dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting
voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever,
waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen,
volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

2.2.2.2 Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten
worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid
gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval
communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening,
toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

 

2.2.2.3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of
waarmee het Personeel van Opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze
inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen
verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het
verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer regelmatig
informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het
Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

 

 

2.2.3 Kleding
Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Opdrachtnemer dragen,
tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke
bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

2.2.4 Beperking van dienstverlening
2.2.4.1 De dienstverlening door Opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in
de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – Object gebonden
werkinstructies die in onderling overleg door Opdrachtgever en Opdrachtnemer
worden opgesteld.

 

2.2.4.2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van
werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk
te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever
en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

 

2.2.5 Strafbare feiten
Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar
feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het
nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Opdrachtnemer of indien
Opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt.
Aangifte door Opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor
schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.

 

2.2.6 Sleutels
2.2.6.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na
beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer bewaard; uit
veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is
gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen.
Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

 

2.2.6.2 Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren
gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van
sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die
na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-
uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

 

 

 

 

2.3 Tarief

 

2.3.1 Algemeen
2.3.1.1 Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de
overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen
recht op korting of verrekening.

 

2.3.1.2 De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele
andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te
maken kosten, tenzij anders overeengekomen.
Indien de diensten van Prohost Security B.V. op eerste of tweede Kerstdag,
Oudejaarsdag dan wel Nieuwjaarsdag worden verricht, geldt een toeslag van 100% op
het overeengekomen tarief en/of de overeengekomen prijs tenzij in de Overeenkomst
en/of Mantelovereenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

 

2.3.2 Prijswijziging
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden
waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de
lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-kosten of
premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van
onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is
Opdrachtnemer gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te
verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te
stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken
sedert het tijdstip waarop Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben
gesloten.

 

2.4 Betaling
2.4.1 Facturering en betalingstermijnen
Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum / op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur
een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen
betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke
rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum.
Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt
ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een
incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste
15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen;
in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is
Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

 

2.4.2 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
2.4.2.1 Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk
betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste
gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke
betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke
weigering van Opdrachtgever om de facturen van Opdrachtnemer te voldoen.

 

 

2.4.2.2 Indien facturen van Opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft
Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever
volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

2.4.2.3 Indien de facturen van Opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald
heeft Opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen
betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal driemaal de
laatst verzonden termijnfactuur.

 

2.4.3 Toerekening van betaling
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste
plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen
die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

 

2.5 Duur van de Overeenkomst
Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De
keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming
van art. 2.1.2.

 

2.5.1 Onbepaalde tijd
Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind
van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.

 

2.5.2 Bepaalde tijd
Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen
periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of
Opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de
afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de
termijn afloopt.

 

2.6 Ontbinding
Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in
een schriftelijk ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is
tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval
van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de
wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

 

 

 

 

 

 

2.7 Overmacht

 

2.7.1 Omschrijving
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle
omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten
dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige
besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om
het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of –
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts
zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Opdrachtnemer,
stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn dienstverlening wordt
beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun
verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

 

2.7.2 Gevolgen
2.7.2.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst
bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste
zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er
voor Opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.

 

2.7.2.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan
voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een
afzonderlijk contract betreft.

 

2.8 Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden,
zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en
door hem geleverde programmatuur blijven van Opdrachtnemer. De betreffende
bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en
mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

2.9 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of
voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

 

 

 

2.10 Personeel

 

2.10.1 Eisen
Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te
voeren Diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met
inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst
tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Opdrachtnemer vrij
in de keuze van haar Personeel. Indien het door Opdrachtnemer ingezette Personeel
niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook
niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar
behoren verricht, zal Opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na
overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel vervangen.

 

2.10.2 Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Opdrachtnemer moet worden ingewerkt
door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor
Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor
rekening van Opdrachtgever.

 

2.10.3 Overname Personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en
binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van Opdrachtnemer in dienst
nemen en/of door Personeel van Opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden
laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per
overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de
overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op
volledige schadevergoeding.

 

2.11 Reclames
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen
8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken,
schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te
worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht,
zal Opdrachtnemer de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de
overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Opdrachtnemer alleen
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Aansprakelijkheid

 

2.12.1 Beperkingen

 

2.12.1.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg
van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij
de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten
Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade,
waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor
schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met
terrorisme of kwaadwillige besmetting is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 

2.12.1.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte
uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de
omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202
BW) zijn onverkort van toepassing. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend is en
waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

 

2.12.1.3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de
onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden onvolledigheden die zijn
ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de
transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van
de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-,
telefoon- of telefaxstoringen, programmering fouten, storingen of verbrekingen van
een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

 

2.12.1.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de
hoogte van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis, met een
maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende
gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per Opdrachtgever per jaar,
tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan
beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van
Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever
informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade
die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door Opdrachtnemer zijn
kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per
gebeurtenis, met een maximum van €10.000,00 per Opdrachtgever per jaar.

 

2.12.2 Verweer Personeel
Het Personeel van Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle
aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de
Overeenkomst partij.

 

2.12.3 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens
Opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan Objecten en zaken waarvoor

Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer
van vorderingen van Personeel van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden
door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten
van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat Personeel. 2.13 Bevoegde
rechter en toepasselijk recht Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming
daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, of enige andere
ter zake bevoegde rechter, indien Opdrachtnemer verkiest. Op elke Overeenkomst
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

 

 

HOOFDSTUK 3.

 

3.1 Meldkamer

 

3.1.1 Waarschuwen en gegevensverwerking

 

3.1.1.1 Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de
schriftelijke instructies door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel
mogelijk de door Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet
gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de
gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.

 

3.1.1.2 Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van
Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens
moeten door Opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan Opdrachtnemer.
Mutaties die door Opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden
verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een actueel overzicht
van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

 

3.1.1.3 Bij een geschil waarbij de door de Meldkamer geregistreerde signalen van de
Alarminstallatie en/of door de Meldkamer geregistreerde gegevens van Opdrachtgever
in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Meldkamer doorslaggevend.

 

3.1.2 Nodeloos alarm
Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere
overheidsinstanties heeft Opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij
Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft
Opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding
in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

3.1.3 Alarminstallatie en verbinding

 

3.1.3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie
die geschikt is om aangesloten te worden op de Meldkamer van Opdrachtnemer, de
instandhouding van de verbinding, het tijdig in- en uitschakelen van de
Alarminstallatie en het gebruik van de Alarminstallatie overeenkomstig de
instructies/gebruiksaanwijzing.

 

3.1.3.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld
zijn Personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte
uitvoering van deze Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de
bedieningsvoorschriften van de Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij
een alarmmelding.

 

3.1.3.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of
gebreken aan de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.

3.1.3.4 Opdrachtgever is verplicht het Personeel van Opdrachtnemer toegang te
verlenen tot het Object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de
Alarminstallatie.

 

3.1.4 Proefperiode en testen door Opdrachtgever

 

3.1.4.1 De eerste veertien dagen na aansluiting van de Alarminstallatie bij de
Meldkamer gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen
alleen Opdrachtgever worden gewaarschuwd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen.

 

3.1.4.2 Opdrachtgever mag de Alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de
Meldkamer voordien daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet
tevoren aan de Meldkamer is gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt,
wordt zulks als een nodeloos alarm aangemerkt en doorberekend.

 

3.2 Boodschappendienst

 

3.2.1 Algemeen
Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de
boodschappen moeten worden doorgegeven. Opdrachtnemer is slechts gehouden
boodschappen door te geven en Opdrachtnemer zal derhalve niet ingaan op verzoeken
om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de
onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

 

3.2.2 Gegevens
Op de registratie en mutatie van gegevens van Opdrachtgever door de Meldkamer van
Opdrachtnemer is paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden van
Overeenkomstige toepassing.

 

3.2.3 Extra vergoeding
Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode
van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal Opdrachtnemer het
aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding
voor het overeengekomen aantal boodschappen.

 

3.2.4 Telefoonvergoeding
Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van Opdrachtgever wordt
doorgeschakeld naar de Meldkamer van Opdrachtnemer, dan wel dat zijn klanten
tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Meldkamer van
Opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding. Opdrachtnemer is
nimmer verantwoordelijk voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding
door welke oorzaak dan ook.

 

 

 

3.3 Alarmopvolging en Mobiele surveillance

 

3.3.1 Externe Meldkamer
Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de Meldkamer van Opdrachtnemer, maar
bij een Externe Meldkamer, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk voor het functioneren van die Meldkamer en de onjuistheid van de door
die Meldkamer verstrekte gegevens. De Externe Meldkamer is verantwoordelijk voor
de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er
zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven
personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de Meldkamer van
Opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden
onverkort.

 

3.3.2 Nodeloze controle bij Alarmopvolging
Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden
aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant
op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen, terwijl geen sprake is van
een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening
kunnen worden gebracht.

 

3.3.3 Verhindering controleronde bij Mobiele surveillance
De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel
uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat,
teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De
surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed te onderzoeken of
aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object
van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade
van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer
niet aansprakelijk.

 

3.3.4 Openings- en sluitrondes
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen
van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone
verkeersdrukte en weersomstandigheden.

 

3.4 Objectbeveiliging en Services

 

3.4.1 Rooster
Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met
Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk
in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt
tenminste drie uur in rekening gebracht.

 

3.4.2 Minder uren
Indien door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden
geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de
prijs.

 

 

3.4.3 Huisregels
Het Personeel van Opdrachtnemer zal de voor het Object geldende reglementen en/of
huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

 

3.5 Riskmanagement

 

3.5.1 Terbeschikkingstelling

 

3.5.1.1 Indien in het kader van het Riskmanagement door Opdrachtnemer Personeel
aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is
Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt,
Opdrachtnemer onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het
project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

3.5.1.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan
Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan VPB-CAO en aan de
wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in
onderling overleg tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en het ter beschikking
gestelde Personeel.

 

3.5.1.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel
verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een
vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte
onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte,
arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van
Opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden
verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

 

3.5.1.4 Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor
akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door
het Personeel gemaakte onkosten.

 

3.5.1.5 Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen
heeft Opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te
stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een
dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

 

3.6 Advies, Recherche en Schadeonderzoek

 

3.6.1 Algemeen

 

3.6.1.1 De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit
van Opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze
verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.

 

3.6.1.2 De Opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste
weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde
regels en de (privacy)gedragscode van de Sectie ARS van de VPB.

3.6.2 Rapportage

 

3.6.2.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de Opdrachtnemer aan de
Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

 

3.6.2.2 Telkens wanneer de Opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met
de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de Opdrachtnemer tussenrapport uit aan
de Opdrachtgever.

 

3.6.2.3 De Opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie,
documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van
de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van
het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal een jaar worden
bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport
worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

 

3.6.3 Strategische partners
Indien en voor zover de Opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering
van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de
Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door een of meer door hem deskundig geachte
personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de
Opdrachtgever.